Obowiązek i cel przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego

Przepisy prawa jasno określają, jakie podmioty muszą przeprowadzić badanie sprawozdań finansowych. W okresie ich wykonywania wiele firm zastanawia się nad tym, czy podlegają temu procesowi, a wszystko znajduje się w Ustawie o rachunkowości. Wyszczególniono tam typy jednostek, które obligatoryjnie muszą poddać sprawozdanie ocenie biegłego rewidenta.

Kto obowiązkowo musi wykonać badanie sprawozdań finansowych?

Przede wszystkim kontroli podlegają takie jednostki, jak:

-banki, zakłady ubezpieczeń społecznych czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
-podmioty pracujące na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisach o funduszach inwestycyjnych i na podstawie prawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszu emerytalnego,
-spółki akcyjne, z pewnymi wyjątkami,
-firmy, spełniające dwa z określonych warunków: średnioroczne zatrudnienie wynosi ponad 50 osób, suma aktywów na koniec roku osiąga wartość 2 500 000 euro i jeśli przychód netto pochodzący ze wszystkich operacji finansowych na koniec roku wyniósł co najmniej 5 000 000 euro. Powyższe jednostki muszą przeprowadzać badanie sprawozdań finansowych, jednak coraz częściej małe firmy chcą poddać się ocenie biegłego rewidenta. Nie jest to bowiem jedynie kontrola, ale również pomoc, ponieważ wynikające nieścisłości są potem wskazówką dla firm w ich działalności.

Cel przeprowadzenia kontroli sprawozdań finansowych

Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe przeprowadza swego rodzaju audyt finansowy. W zakresie jego kompetencji jest kontrola finansów zgodnie z zapisanymi procedurami, a kolejno zbadanie błędów, jeśli takowe się pojawią. Audytor weryfikuje dokumentację dotyczącą rachunkowości i sprawozdawczości, w dużej mierze opierając się na księgach rachunkowych firmy. Przed wydaniem ostatecznej opinii, gdy wykryte zostają błędy, najpierw wraz z pracownikami szuka rozwiązania, a potem wydaje ostateczny werdykt. Dlatego tak ważne jest badanie sprawozdań finansowych w przedsiębiorstwie. Cały proces pozwala na usprawnienie działalności firmy, zostają zweryfikowane procesy kontroli wewnętrznej, a wszelkie nieścisłości zawierające się w badaniu sprawozdania finansowego winny być przestrogą dla zarządzających nią osób.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here