Polityka ekologiczna i stojące przed nią główne wyzwania na następne dekady

Polityka ekologiczna może być jedną z najważniejszych polityk państw w przyszłości. Wszystko to za sprawą pogłębiających się problemów ze środowiskiem i zmieniającym się klimatem. Które konkretne aspekty będą największymi wyzwaniami na następne lata?

Wraz z intensywnym rozwojem i pogłębiającą się industrializacją środowisko naturalne coraz bardziej się zmienia. Do głównych problemów, przed którymi stawać będzie zarówno regionalna, jak i światowa polityka ekologiczna, należy zanieczyszczenie powietrza, wód, pogłębiająca się dziura ozonowa oraz zmiany klimatyczne. Ocieplenie klimatu może mieć tragiczne skutki dla całego ekosystemu.

Zanieczyszczenie powietrza i wód

Niepożądane substancje emitowane do powietrza, np. gazy i pary tlenków węgla, siarki, azotu, popioły i pyły, stanowią jeden z największych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, ale nie tylko. Zanieczyszczenie powietrza bezpośrednio przekłada się także na zdrowie i jakość życia człowieka, co najbardziej dobitnie widać w sytuacji, gdy tworzą się smogi w miejscach o utrudnionej cyrkulacji powietrza. Niewątpliwie polityka ekologiczna powinna być nastawiona na redukcję emisji szkodliwych gazów i pyłów.

Problematyka zanieczyszczonego powietrza dość często poruszana jest przez różnego rodzaju media. Zapomina się jednak, że idącym w parze zjawiskiem jest zanieczyszczenie wód, głównie powodowane przez nieodpowiednie sposoby oczyszczania ścieków. Wpływ na to zjawisko mają także duże firmy z sektora przemysłowego i wydobywczego. Do zbiorników wodnych często trafiają substancje, które mają negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Dziura ozonowa i zmiany klimatyczne

Już od lat 40. XX wieku dostrzec można pogłębiające się zjawisko spadku zawartości ozonu w atmosferze. Sprzyja temu emisja poszczególnych gazów, które obniżają poziom ozonu. Na skutek tego ludzie stają się bardziej narażeni na promieniowanie ultrafioletowe, które na skutek niedoboru ilości ozonu przedostaje się w nadmiarze. Chociaż produkowanie i importowanie produktów, których działanie wywiera niekorzystny wpływ dla atmosfery, zostało już zabronione przez wiele państw, to jednak i na tym polu polityka ekologiczna będzie miała przed sobą wyzwania. Podobnie ważnym problemem są zmiany klimatu i perspektywa globalnego ocieplenia. Wraz z nią na wyginięcie narażonych jest nawet ¾ wszystkich gatunków zwierząt obecnie występujących na ziemi. Bezpośrednim zagrożeniem objęta jest Arktyka, której lodowce ulegają stopniowemu topieniu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here