ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/05/23
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Kampanie wyborcze « Eurowybory 2009 « Zielony Nowy Ład. Manifest wyborczy Zielonych
ZIELONY NOWY ŁAD DLA EUROPY
Manifest Wyborczy Zielonych

przyjęty na Kongresie Europejskiej Partii Zielonych w Brukseli


Europa potrzebuje nowego kierunku rozwoju. Kryzys finansowy i kredytowy niezwykle wyraźnie pokazały słabości współczesnej polityki gospodarczej i społecznej. Są dowodem erozji całego systemu. Świat stoi w obliczu poważnego i fundamentalnego kryzysu zasobów, który będzie miał wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Będzie dotyczył zarówno żywności, którą spożywamy, jak i wykorzystywanej przez nas energii. Istnieje poważne zagrożenie, że możemy nie zdążyć zapobiec skutkom kryzysu klimatycznego.

Te „zazębiające się” kryzysy mogą być szansą na przekształcenie obecnego systemu gospodarczo-społecznego w system, który następnym pokoleniom zaoferuje przyszłość opartą na stabilności, wystarczalności i trwałości.

Europa stoi w obliczu wyzwań społecznych, gospodarczych i związanych z ochroną środowiska, które wykraczają poza granice państwowe. Kryzys finansowy po raz kolejny dowiódł, że będziemy w stanie stawić im czoła tylko dzięki współpracy na poziomie europejskim i światowym. Unia Europejska będzie musiała zatem podjąć zdecydowane działania dla dobra wszystkich swoich obywateli i mieszkańców. Zieloni chcą stworzyć rozwiązania gwarantujące trwałą przyszłość.

Konieczność sprostania tym wyzwaniom niesie ze sobą realne możliwości. Przestawienie się na zieloną gospodarkę i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym są szansą na wzrost zatrudnienia i większą samowystarczalność, jednocześnie zmniejszając szkodliwe dla nas uzależnienie od importu energii. Bardziej zrównoważone podejście do zasobów rolnych, morskich i energetycznych to podstawa w czasach, gdy wysokie ceny energii i żywności dotkliwie dają się we znaki osobom o niskich i średnich dochodach.

Zieloni chcą odpowiedzialnej Europy. Unia Europejska powinna chronić systemy socjalne i warunki pracy przed presją zaciętej i nieskrępowanej konkurencji, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Interesów gospodarczych nie można realizować kosztem praw człowieka i praw obywatelskich. Unia Europejska musi słuchać głosu swych obywateli i mieszkańców – to oni rozliczą ją z walki o pokój, demokrację i prawa człowieka na całym świecie.

Dominujący w Europie neoliberalizm przyczynił się do powstania systemu, w którym interesy wąskiej grupy przedłożono nad dobro ogółu jej obywateli i obywatelek. Zyski czerpane z zanieczyszczających gałęzi przemysłu są ważniejsze niż środowisko naturalne i zdrowie publiczne. W kółko powtarzana mantra „konkurencyjność i wzrost gospodarczy” posłużyła obniżeniu standardów socjalnych i pogorszeniu warunków pracy. Neoliberalna większość w Parlamencie Europejskim, Radzie i Komisji Europejskiej ponosi winę za spełnianie żądań sektora przemysłowego, przedkładając krótkotrwałe zyski nad interes ogółu. Zieloni oferują Europie prawdziwą alternatywę.

Zielony Nowy Ład oznacza: Europę solidarną, która może zagwarantować swych obywatelom i obywatelkom wysoką jakość życia opartą na trwałym rozwoju gospodarczym, społecznym i ekologicznym; Europę prawdziwie demokratyczną, która działa na rzecz swych obywateli i obywatelek, a nie wyłącznie na rzecz wąskich interesów przemysłu; Europę, która działa na rzecz zielonej przyszłości.

REALNA ALTERNATYWA DLA EUROPY: ZAGWARANTOWANIE PRZYSZŁOŚCI ENERGETYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ

Potrzebujemy rewolucji w dziedzinie zasobów, która pozwoli odejść od aktualnej polityki nadmiernej eksploatacji i niszczenia środowiska. Jeżeli nie zaprzestaniemy rabunkowego gospodarowania nieodnawialnymi zasobami naturalnymi, to za 25 lat będziemy potrzebować dwóch planet, aby utrzymać aktualny styl życia. Niezrównoważony rozwój gospodarczy stanowi poważne zagrożenie dla klimatu, ekosystemów i bioróżnorodności.

Postępowanie w dotychczasowy sposób nie wchodzi w grę. Skutki kryzysu zasobów i niebezpiecznych zmian klimatycznych będą znacznie groźniejsze niż skutki kryzysu finansowego i gospodarczego. Na szczęście w zasięgu ręki mamy gros rozwiązań. Aktualne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego to szansa na transformację systemu, co pozwoli uniknąć najgorszych skutków kryzysu zasobów i kryzysu klimatycznego oraz zapewnić wysoką jakość życia.

Jeżeli mamy uniknąć niebezpiecznych zmian klimatycznych, musimy radykalnie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Zieloni chcą, aby Unia Europejska zobowiązała się do obniżenia emisji o 40 proc. do 2020 roku i o 80-95 proc. w stosunku do roku bazowego 1990, co jest zgodne z aktualnymi zaleceniami Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych działającego pod egidą ONZ. Europa musi również odegrać główną rolę w przygotowaniu wiążącego międzynarodowego porozumienia w sprawie klimatu w ramach ONZ, opierającego się na najnowszej wiedzy naukowej. Porozumienie to musi zobowiązywać kraje uprzemysłowione do obowiązkowego obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych, a także do uznania odpowiedzialności w zakresie wspierania wysiłków na rzecz łagodzenia skutków oraz adaptacji w krajach rozwijających się, w tym obniżenia emisji powstających w wyniku wylesiania i degradacji lasów, zwłaszcza lasów tropikalnych.

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym może przynieść same korzyści. Przekucie ambitnych i wiążących celów, inicjatyw i inwestycji publicznych w przyjazne dla środowiska technologie i usługi pomoże w utworzeniu milionów „zielonych” miejsc pracy w Europie i dziesiątków milionów na całym świecie, które są niezwykle potrzebne w dobie spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego. Unia Europejska musi wyznaczyć sobie cel stworzenia pięciu milionów zielonych miejsc pracy w ciągu nadchodzących pięciu lat. Musimy znacząco poprawić efektywność energetyczną, a jednocześnie zwiększyć produkcję ze źródeł odnawialnych. Dzięki temu zmniejszy się nasze niebezpieczne uzależnienie od importu „brudnej” energii z krajów o niestabilnej sytuacji politycznej, które destabilizuje naszą gospodarkę i społeczeństwo.

Musimy wykorzystać istniejące możliwości oszczędzania energii. Mniejsze zużycie energii i efektywniejsze nią gospodarowanie to podstawa utrzymania wysokiego poziomu życia w czasach rosnących cen energii. Zieloni chcą, aby Europa położyła większy nacisk na wydajne użytkowanie energii, co można osiągnąć, ustalając wiążący cel obniżenia zużycia energii o 20 proc. do 2020 roku, propagując inteligentne rozwiązania w dziedzinie technologii grzewczej i chłodzenia, zarówno w przemyśle, jak i w mieszkalnictwie.

Uzyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych musi był głównym elementem europejskiej polityki energetycznej w XXI wieku. Zieloni wzywają do utworzenia Europejskiej Energii Wspólnoty Odnawialnej (ERENE) w celu realizacji długoterminowego celu uzyskiwania 100 proc. energii ze źródeł odnawialnych. Potrzebujemy wspólnego inwestowania w zielone technologie z udziałem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spowodowanie prawdziwego boomu w dziedzinie produkcji energii ze źródeł odnawialnych wymaga nowego podejścia do dostaw energii: rzeczywistego rozdzielenia własności produkcji i dystrybucji przy jednoczesnym propagowaniu sieci przesyłowych ponad granicami i inteligentnego wykorzystania energii.

Energia jądrowa nie jest rozwiązaniem w walce ze zmianami klimatycznymi. Kosztowne inwestycje w tę technologię pozbawioną perspektyw nie przyczynią się do koniecznego jak najszybciej obniżenia emisji zanieczyszczeń, a jedynie spowodują odpływ funduszy, które są znacznie bardziej potrzebne na wspieranie produkcji energii odnawialnej. Uran to nieodnawialne źródło energii, a Unia Europejska jest w dużym stopniu uzależniona od importu tego paliwa z krajów o niestabilnej sytuacji politycznej, zatem energia jądrowa z pewnością nie pomoże zapewnić na dłuższą metę bezpieczeństwa energetycznego. Poza tym zagrożenia związane z energią jądrową są równie realne jak niegdyś, zarówno jeśli chodzi o funkcjonowanie elektrowni atomowych, produkcję paliwa czy gospodarowanie odpadami nuklearnymi. Nie wspominając już o niebezpieczeństwie ataków terrorystycznych czy sprzedaży broni jądrowej różnym wątpliwym reżimom, a nawet grupom przestępczym.

Jeżeli chcemy zrewolucjonizować sposób gospodarowania energią i położyć kres niszczącej zależności od ropy naftowej, musimy przestawić się na „zielone rozwiązania”. Transport to źródło najszybciej rosnących emisji gazów cieplarnianych będących skutkiem działalności człowieka. Unia Europejska musi prowadzić aktywne działania na rzecz stworzenia zrównoważonego transportu. Odejście od bezpośredniego i pośredniego subsydiowania mało wydajnych i powodujących duże zanieczyszczenie środków transportu, takich jak lotnictwo i transport drogowy, to ważny krok ku uwzględnieniu całkowitych kosztów ekologicznych. Chcemy przyspieszyć inwestycje w transeuropejskie połączenia i sieci kolejowe. Musimy w znacznie większym stopniu zrezygnować z transportu towarów drogą lądową na rzecz transportu koleją i śródlądowymi drogami wodnymi. W naszych miastach należy propagować tani transport publiczny oraz zrównoważone środki transportu, takie jak przemieszczanie się rowerem lub pieszo.

Kryzys zasobów, z którym obecnie się zmagamy, nie dotyczy wyłącznie zasobów służących wytwarzaniu energii. Podstawą naszego dobrobytu, żywotności naszych ekosystemów oraz bogactwa bioróżnorodności jest bardziej zrównoważone gospodarowanie zasobami rolnymi i morskimi.

Zieloni chcą, aby Europa zagwarantowała swoim obywatelom i obywatelkom dostęp do zdrowej żywności po przystępnej cenie, nie zaś ograniczone możliwości, które oferuje przemysł spożywczy. Europejska polityka rolna, rybołówstwa i żywności powinna zachęcać do współodpowiedzialności rolników, rybaków, władze i konsumentów.

Wspólna polityka rolna doprowadziła do nieodpowiedzialnych zachowań w sektorze rolnictwa: przemysł rolny dyktuje warunki rynkowe i dąży do intensywnej produkcji, żeby móc korzystać z dopłat w jak największym stopniu, bez względu na skutki dla środowiska. Zieloni chcą, aby zbliżający się przegląd wspólnej polityki rolnej wykorzystać do przekształcenia jej w taki sposób, aby wspierać rolników mających mniejsze gospodarstwa rolne w ich dążeniu do zrównoważonej produkcji żywności wysokiej jakości i zachęcać ich do tego. Przyszłość rolnictwa leży w ekologicznej uprawie roli i sprawiedliwym handlu.

Dlatego konieczne jest wprowadzenie zakazu uprawy organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO). Uprawy modyfikowane genetyczne stanowią poważne zagrożenie dla bioróżnorodności Europy, a także powodują ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia rolnictwa ekologicznego i tradycyjnego. Dlatego Zieloni działają na rzecz Unii Europejskiej jako strefy wolnej od GMO.

Polityka rolna i żywnościowa powinna wspierać lokalne rynki produktów rolnych, dzięki czemu zostanie ograniczony niepotrzebny transport. Powinna zachęcać do bardziej zrównoważonych metod produkcji rolnej, których celem jest zachowanie bioróżnorodności i zasobów wodnych, a także zwiększenie żyzności gleby poprzez ograniczenia stosowania toksycznych i powodujących zanieczyszczenia pestycydów i nawozów. Takie podejście pozwoli zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych powstałych w wyniku intensywnej produkcji rolnej. Pomoże również zmniejszyć zagrożenia zdrowia publicznego spowodowane rolnictwem przemysłowym. Zwierzęta należy traktować zgodnie z zasadami etyki zarówno w rolnictwie, jak i w innych sytuacjach.

Jak najlepsza ochrona zwierząt to jeden z głównych punktów programu Zielonych. W Europie zarówno zwierzęta domowe, jak i dzikie powinny być znacznie lepiej chronione. Będziemy nadal walczyć o likwidację transportu zwierząt na duże odległości, o wyższe standardy ochrony zwierząt i zapewnienia im godziwych warunków życia oraz o lepsze wdrażanie już obowiązujących przepisów dotyczących ochrony i warunków życia zwierząt. Należy dążyć do obniżenia spożycia mięsa, którego produkcja powoduje emisję gazów cieplarnianych wpływających na zmianę klimatu, oraz zapewnienia podaży żywności i lepszych warunków życia zwierząt. Chcemy położyć kres handlowi futrami oraz jak najszybciej zastąpić testy na zwierzętach alternatywnymi rozwiązaniami, nie wymagającymi udziału zwierząt.

Wspólna polityka rybołówstwa (CFP) okazała się autodestrukcyjna. Przyczyniła się do zniszczenia wielu łowisk i spadku populacji wielu gatunków ryb do niebezpiecznie niskiego poziomu. Konieczna jest natychmiastowa reforma wspólnej polityki rybołówstwa oraz odejście od obecnego modelu opierającego się na marnotrawstwie i nadmiernej eksploatacji. Polityka ta powinna stać się narzędziem, które na rybaków nałoży obowiązek zrównoważonego zarządzania rybołówstwem i ochrony zasobów rybnych. Jednocześnie Unia Europejska musi wzmocnić środki prawne, aby chronić nasze zagrożone morza oraz dokonać rewizji umów w sprawie połowów zawartych z państwami afrykańskimi, dopuszczających nadmierną eksploatację.

Zdrowa Europa to zamożna Europa. Obywatele i obywatele UE martwią się o czystość powietrza, którym oddychają, wody, którą piją, oraz o bezpieczeństwo spożywanej żywności. Zanieczyszczenie środowiska szkodzi zdrowiu publicznemu, co z kolei obciąża kosztami społeczeństwo i gospodarkę. Unia Europejska musi aktywniej zająć się zagrożeniami zdrowia publicznego, takimi jak zanieczyszczenie wody czy powietrza, hałas, substancje toksyczne lub zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób. Unia Europejska musi zahamować proces niszczenia bioróżnorodności zarówno na swoim terytorium, jak i poza granicami UE.

SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA I GLOBALIZACJA: WALKA O BARDZIEJ SPRAWIEDLIWĄ EUROPĘ

System wymaga zmiany. Zieloni chcą położyć kres niefrasobliwej deregulacji, która powoduje, że to wieli biznes dyktuje warunki, nie bacząc na konsekwencje swoich działań dla gospodarki i ogółu społeczeństwa. Takie podejście było zachętą do ryzykownych spekulacji oraz nadmiernej eksploatacji, co wepchnęło nas w pułapkę niszczącego cyklu koniunktury i dekoniunktury. Chcemy skorzystać z okazji, którą dał kryzys finansowy, żeby zbudować nowy model gospodarki, której motorem będzie długotrwały dobrobyt, a nie krótkotrwały zysk czerpany ze spekulacji. Chcemy odpowiedzialnej i stabilnej Europy, w której inwestuje się zgodnie z zasadami etyki, a dobrobyt oznacza dobro wszystkich jej mieszkańców i mieszkanek.

Należy zapanować nad rynkami finansowymi, tak aby przestały być kasynami, w których żetonem rzucanym na stół są domy i środki do życia. Ich ponadnarodowy charakter wymaga skoordynowanej reakcji ze strony Europy, która powinna być liderem w międzynarodowych działaniach i odgrywać rolę pośrednika. Potrzebujemy surowego organu nadzorczego na szczeblu UE – instytucji, która będzie nadzorowała i regulowała rynki i usługi finansowe. Przepisy unijne muszą zlikwidować wszelkie sposoby uchylania się o płacenia podatków oraz uniemożliwić szkodliwą konkurencję podatkową o dochody osób prawnych i oszczędności, która jest wbrew sprawiedliwości społecznej. Regulacja rynków finansowych oznacza również wynegocjowanie międzynarodowego porozumienia delegalizującego wszelkie raje podatkowe.

Kredyty muszą opierać się na realistycznej ocenie zdolności kredytowej i ryzyka. Trzeba ukrócić największe ekscesy niekontrolowanych rynków, w szczególności niebezpieczne praktyki spekulacyjne instytucji finansowych, takich jak fundusze hedgingowe. Należy ograniczyć pensje i premie astronomicznej wysokości w sektorze finansowym, którymi nagradza się ryzyko i brak ostrożności. Zieloni od dawna postulują opodatkowanie transakcji finansowych, co pozwoliłoby ograniczyć spekulacje, a środki przeznaczyć na finansowanie różnych, obecnie zaniedbywanych lub niedofinansowanych celów socjalnych i związanych z ochroną środowiska.
Konieczna jest restrukturyzacja rynków finansowych, aby zapewnić ochronę ogółowi społeczeństwa. Dzięki temu zagwarantuje się bezpieczeństwo oszczędności i dostępność kredytów. Podczas kryzysu finansowego tanie kredyty muszą być dostępne, żeby wesprzeć przedsiębiorstwa europejskie, szczególnie te, które przyczyniają się do stworzenia bardziej zrównoważonej Europy.

Zielony Nowy Ład wymaga inwestowania na masową skalę w oświatę, naukę i badania nad zielonymi technologiami przyszłości, aby Europa mogła być liderem zmian i stać na czele światowej rewolucji ekonomicznej.

Prawdziwie kwitnąca, innowacyjna, stabilna i zrównoważona gospodarka wymaga bardziej sprawiedliwego społeczeństwa gwarantującego sprawiedliwe warunki pracy, równe szanse oraz godne warunki życia dla wszystkich ludzi. Europa musi bronić wartości socjalnych i sprawiedliwości społecznej, dostosowując się jednocześnie do zachodzących zmian. Cięcia w wydatkach na ochronę środowiska lub kompromisy kosztem wartości społecznych przyniosą skutki odwrotne do zamierzonych.

Zieloni chcą wzmocnić prawa pracowników. Równowaga Unii Europejskiej została głęboko zaburzona. Unia opracowała doskonałe warunki konkurencji w biznesie, ale ustawodawstwo dotyczące rynku pracy i uprawnień socjalnych pozostawia wiele do życzenia. Luki prawne i niejasne przepisy zaowocowały wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w których zaobserwować można tendencję do przedkładania interesów biznesu nad prawa pracowników.

Europa musi być liderem w podnoszeniu standardów, a nie równania w dół w zakresie warunków zatrudnienia. Zieloni chcą Europy, która odrzuca dumping socjalny i wyzysk. Należy wzmocnić prawa pracownicze i prawa socjalne, a dzięki układom zbiorowym pracownicy muszą mieć więcej do powiedzenia w sprawach, które ich dotyczą.

Równa płaca za pracę tej samej wartości przysługuje zarówno kobietom i mężczyznom, jak i pracownikom oddelegowanym, imigrantom i pracownikom tymczasowym. Trzeba zagwarantować równe szanse dla wszystkich zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, wyznanie czy orientację seksualną.

Polityki unijne nie powinny pogarszać usług użyteczności publiczne w imię konkurencji. Dziedziny takie jak ochrona zdrowia i oświata mają kluczowe znaczenie dla interesu ogółu, dlatego zasady konkurencji nie powinny ich osłabiać. Trzeba zrównoważyć swobodę świadczenia usług socjalnych i usług użyteczności publicznej ze zobowiązaniem do zagwarantowania równego i powszechnego dostępu do nich po przystępnej cenie.

Nikt nie powinien żyć w biedzie w warunkach uwłaczających ludzkiej godności. Zielony Nowy Ład ma odwrócić tendencję pogłębiającą przepaść między bogatymi a biednymi oraz zagwarantować wszystkim Europejczykom i Europejkom godny poziom życia. Rządy powinny wprowadzić mocą ustawy lub na podstawie układów zbiorowych płacę minimalną oraz minimum socjalne powyżej granicy ubóstwa gwarantowane wszystkim tym, którzy tego potrzebują. Unia Europejska powinna kierować się zasadą równej płacy za pracę tej samej wartości, a nie stanowić pola walki o płacę minimalną.

Europa musi zapewnić większą stabilizację ludziom w każdym wieku. Osoby starsze muszą mieć prawo głosu w społeczeństwie, umożliwiające im aktywny udział w życiu gospodarczym, społecznym i obywatelskim. Oznacza to konieczność zagwarantowania godziwych emerytur. Usługi na szczeblu społeczności lokalnych są niezbędne, aby zaspokoić indywidualne potrzeby osób słabych i grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia. Młodzi ludzie muszą mieć dostęp do bardziej pewnego zatrudnienia oraz lepszy dostęp do edukacji, szkoleń i mieszkań.

Europa musi również odegrać rolę w budowie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa oraz likwidowaniu ubóstwa w innych częściach świata. Trzeba zintensyfikować wysiłki na rzecz realizacji milenijnych celów rozwoju. Zasada globalnej sprawiedliwości społecznej i ekologicznej powinna być podstawą wszystkich polityk unijnych oraz określać stanowisko UE w instytucjach międzynarodowych. Zielonym zależy na tym, aby rządy europejskie wywiązały się ostatecznie ze swych zaległych obietnic i zwiększyły pomoc rozwojową UE do 0,56 proc. PKB w 2010 oraz do 0,7 proc. do 2015 roku.

Zielony Nowy Ład na pierwszym miejscu stawia sprawiedliwy handel. Handel musi przynosić korzyści wszystkim stronom. Siła Europy w negocjacjach międzynarodowych jest zbyt często wykorzystywana do realizacji celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych krajów bogatych kosztem biednych. Dotowanie eksportowych produktów rolnych UE stanowi zagrożenie gospodarcze dla krajów biednych i trzeba jak najszybciej położyć kres tej praktyce. Nie można akceptować niesprawiedliwych społecznie oraz szkodliwych dla środowiska praktyk stosowanych przez koncerny międzynarodowe w innych częściach świata, tak jak nie akceptuje się ich na naszym własnym podwórku. Dlatego klauzule socjalne i dotyczące trwałego rozwoju w umowach handlowych z krajami trzecimi powinny mieć moc wiążącą. Trzeba dążyć do tego, aby Światowa Organizacja Handlu (WTO) działania na rzecz wolnego handlu przekształciła w działania na rzecz sprawiedliwego i trwałego handlu, stawiając na pierwszym miejscu ochronę wspólnego dobra i ograniczanie ubóstwa. Europa musi zastosować w praktyce głoszone przez siebie hasła.

DEMOKRACJA I PRAWA CZŁOWIEKA: ODPOWIEDZIALNA EUROPA POTRAFI SŁUCHAĆ I JEST SŁUCHANA

Europa musi wysłuchać każdego głosu. Zieloni pragną zreformować Unię Europejską, tak aby stała się demokracją prawdziwie uczestniczącą.

Parlamentowi Europejskiemu, jako jedynej instytucji unijnej wybieranej przez obywateli i obywatelki w bezpośrednich wyborach, należy przyznać prawo inicjatywy ustawodawczej. Pewna część posłów do Parlamentu Europejskiego powinna być wybierana z list europejskich, co umożliwiłoby obywatelkom i obywatelom głosowanie na kandydatów reprezentujących całą UE, a nie tylko ich krajowy lub lokalny okręg wyborczy. Trzeba zintensyfikować działania zachęcające do udziału w wyborach młodych ludzi, na przykład poprzez obniżenie wieku uzyskania praw wyborczych. Obywatele i obywatelki powinni mieć możność uczestniczenia w demokracji bezpośredniej poprzez udział w europejskich referendach w sprawach istotnych dla całej Europy.

Zieloni będą walczyć o stosowanie Karty Praw Podstawowych, której ochroną powinni być objęci wszyscy członkowie i członkinie społeczeństwa, a w szczególności grupy narażone na dyskryminację i mniejszości. Oznacza to walkę o prawa socjalne i obywatelskie, o równe prawa kobiet, mniejszości etnicznych, zwłaszcza społeczności romskiej, osób niepełnosprawnych, lesbijek, gejów i osób transseksualnych i transgender oraz mniejszości wyznaniowych. Oznacza to również dalszą walkę z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją religijną, seksizmem i dyskryminacją ze względu na orientację seksualna, jak również wszelkimi formami brutalnego ekstremizmu politycznego w Unii Europejskiej. Prawa człowieka przysługują wszystkim we wszystkich państwach członkowskich UE.

Równość kobiet i mężczyzn to fundamentalne prawo w UE. Dobre prawodawstwo już istnieje, ale jest ono rozproszone w Europie. Zieloni chcą, aby najlepsze przepisy prawa krajowego były stosowane w całej Unii Europejskiej, czy to w zakresie równości, prawa wolnego wyboru, przemocy domowej, urlopu rodzicielskiego, bądź też reprezentacji politycznej. Tylko jedna trzecia posłów do Parlamentu Europejskiego i Komisarzy Europejskich to kobiety. Wśród posłów do Parlamentu Europejskiego z ramienia Zielonych jest tyle samo kobiet, co mężczyzn, i pragniemy, aby Unia Europejska poszła za naszym przykładem.

Zieloni domagają się od wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces decyzyjny UE pełnej przejrzystości. Oznacza to przyjęcie rygorystycznego stanowiska w sprawie korupcji na każdym szczeblu. Sama Unia Europejska musi w większym stopniu odpowiadać przed społeczeństwem za swoje działania. Nadeszła pora, udostępnić poufne dokumenty i otworzyć zamknięte drzwi. Zieloni będą w dalszym ciągu wydobywać z cienia ukrytych i potężnych lobbystów, którzy usiłują wywierać wpływ na decyzje podejmowane w Brukseli. Transparentność to obowiązek, a nie wybór.

Przestępczość zorganizowana nabrała charakteru zjawiska międzynarodowego; we wszystkich państwach członkowskich stanowi niezwykle palącą kwestię. Osiągane przez nią zyski rosną w zastraszającym tempie zarówno w UE, jak i poza nią. Wysiłki zmierzające ku przeciwdziałaniu i zwalczaniu organizacji przestępczych, przy zachowaniu wszystkich wolności i praw obywatelskich, są priorytetem Zielonych.
Media odgrywają kluczową rolę w procesie demokratycznym. Zieloni będą w dalszym ciągu bronić pluralizmu i niezależności mediów, a także wolności prasy w Unii Europejskiej i poza nią.

Zielony Nowy Ład wspiera europejskie wartości i wolność jednostki. Każdy, kto mieszka w Europie, powinien korzystać z wolności przekonań i wyznawania dowolnej religii w ramach świeckiego społeczeństwa.

Uzyskanych z wielkim trudem praw i wolności nie można poświęcać w imię zwalczania terroryzmu lub potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. To samo odnosi się do Internetu. Zieloni uważają, że prawa „cyfrowe” są równorzędne z prawami obywatelskimi. Ani rządy, ani interesy komercyjne nie są ważniejsze od Twojej prywatności. Twoje dane to wyłącznie Twoja sprawa.

Europa zawsze była kontynentem migracji i imigracji. Zielony Nowy Ład umożliwi stworzenie polityki migracyjnej, która ludziom pragnącym mieszkać w Unii Europejskiej zapewni sprawiedliwe warunki. Nie można ulegać psychozie „Europy jako oblężonej twierdzy”.

Migracja to szansa, a nie zagrożenie. Potrzebujemy strategii opartych na pozytywnym myśleniu, które umożliwią ludziom przyjazd do Unii Europejskiej i legalny pobyt tutaj. Imigranci, którzy pracują w UE, zasługują na równe prawa i równą płacę, jak również na obywatelstwo europejskie i praw uczestniczenia w życiu politycznym.

Osoby ubiegające się o azyl w Europie zasługują na lepsze traktowanie. Zieloni zawsze byli przeciwni represyjnemu prawu wydalania nielegalnych imigrantów i w dalszym ciągu będą walczyć z niehumanitarnym lub ksenofobicznym prawodawstwem. Europa ma obowiązek zapewnić schronienie i ochronę potrzebującym. Europa powinna wyciągnąć rękę i umożliwić ludziom legalny przyjazd i pobyt. Jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie państwa UE podejmą wspólnie ten wysiłek, zamiast cedować ten problem na barki państw granicznych. Niezbędna jest zmiana konwencji dublińskiej, zmierzająca do zharmonizowana strategii azylowych UE i zagwarantowania ochrony zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi. Europa musi również bardziej zaangażować się w zwalczanie nikczemnej praktyki handlu kobietami, mężczyznami i dziećmi na swoim terytorium.

Unia Europejska musi dać przykład innym, angażując się w działania na rzecz pozostałych państw na świecie, co wiąże się z nowym stylem uprawiania polityki zagranicznej. Musi rozwiązywać problemy leżące u źródeł globalnych napięć, a nie tylko zwalczać ich przejawy. Unia powinna wzmocnić organy wielostronne oraz prawo międzynarodowe, skoncentrować się na cywilnych instrumentach polityki zagranicznej i wyznawać zasadę maksymalnej sprawiedliwości we wszystkich aspektach polityki zewnętrznej, w tym polityki handlowej. Polityka europejska musi stale i konsekwentnie stawiać na pierwszym miejscu ochronę pokoju, demokracji i praw człowieka na świecie. Unia Europejska powinna z większym zaangażowaniem i większymi zasobami wspierać wspólnotę międzynarodową (zwłaszcza ONZ) w rozwiązywaniu zaniedbywanych od dawna konfliktów.

Priorytetem musi być współpraca międzynarodowa i pomoc humanitarna, dla których duże znaczenie miałoby utworzenie Europejskich Cywilnych Sił Pokojowych pozostających w gotowości do przeprowadzenia cywilnych interwencji humanitarnych.
Pragniemy Unii Europejskiej, która wspiera demokrację i prawa człowieka, promując jednocześnie pluralistyczne społeczeństwo obywatelskie na całym świecie. Praw człowieka nie wolno poświęcać w imię interesów gospodarczych.

ZIELONY NOWY ŁAD DLA NOWEJ EUROPY

Od momentu wejścia do Parlamentu Europejskiego w 1984 roku Zieloni walczyli o zrównoważoną, socjalną i bardziej demokratyczną Europę. Jesteśmy ugrupowaniem politycznym prowadzącym najściślejszą współpracę w Parlamencie Europejskim, ponieważ uznajemy potrzebę prawdziwie europejskiego rozwiązania europejskich problemów. To pozwoliło nam osiągnąć rezultaty znacznie przewyższające naszą reprezentację i wywierać znacznie większy wpływ na decyzje na szczeblu europejskim, niż wynikałoby to z naszej liczebności.

Wierzymy, że Zielony Nowy Ład jest niezbędny do pokonania kryzysu finansowego, gospodarczego, w dziedzinie zasobów, energii i klimatu, któremu musimy stawić czoła. Zielony Nowy Ład to masowe inwestycje w zrównoważone sektory, to stawianie na pierwszym miejscu jakości życia, to utworzenie milionów zielonych miejsc pracy.
Wprowadzenie Zielonego Nowego Ładu oznacza budowanie sojuszy. Będziemy szukać sojuszników wśród obywateli i obywatelek, w parlamentach i rządach dążących do zmiany dotychczasowego kursu. Jeżeli zatem zależy Ci na tym, aby Europa weszła na właściwą drogę – zaangażuj się, przekonaj innych i zagłosuj na Zielonych. Ty także masz wpływ na to, co dzieje się w Europie.

Wybierz Zielony Nowy Ład. Myśl globalnie – Głosuj na Zielonych!


Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,647,461 Unikalnych wizyt