ENGLISH
Home O nas Kontakt Prawo Linki Galeria Publicystyka Historia Pobierz Rss KOMITET WYBORCZY PARTIA ZIELONI 2018/04/22
Partia Zielonych 2004
wesprzyj naszaangażuj się
MENU
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoAby założyć konto, wypełnij e-deklarację członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Home « Kampanie i Tematy « Zielone Miasto « "Zielone Miasto Nowej Generacji"/"The green city of the new generation"


[go to english version]

Pobierz publikację w formacie pdf stąd.


Publikacja "Zielone Miasto Nowej Generacji" jest swoistym miejskim zielonym manifestem. Pokazujemy w niej, że miasta powinny być "szyte" na miarę człowieka, tętnić życiem, stwarzać warunki do pracy, rozrywki i wypoczynku, kreować demokratyczną i otwartą przestrzeń publiczną, wyrównywać szanse obu płci, niwelować zarówno społeczne rozwarstwienie, jak i bariery architektoniczne. Ale nie tylko. Współczesne miasta mają bowiem znacznie większy zasięg oddziaływania niż powierzchnia, którą zajmują. Dlatego polityka zielonego miasta nowej generacji nie może ograniczać się do naszych podwórek i dzielnic: powinna także wychodzić daleko poza jego granice. Musi uwzględniać wpływ naszego codziennego życia na możliwości rozwoju ludzi żyjących na globalnym Południu, ujmować w wizjach i programach politycznych dobrobyt przyszłych pokoleń, a także brać pod uwagę prawa i potrzeby otaczającego nas różnorodnego świata zwierząt i roślin.

Zielona polityka nigdy nie ograniczała się do tego, co tu i teraz. Dlatego wskazujemy zarówno na to, że np. podjazdy dla wózków mogą znacząco poprawić jakość życia dziesiątków czy setek tysięcy ludzi w naszym mieście, jak i na to, że tempo zużywania przez nas zasobów naturalnych może spowodować, iż niektórych z tych dóbr nie wystarczy już dla naszych dzieci i wnuków. Pisząc o zrównoważonym i trwałym rozwoju miasta, zajmujemy się kulturą i gospodarką, świeżym powietrzem i czystą wodą, ale także tym, że każdy wyrzucony przez nas śmieć i każda niepotrzebnie świecąca żarówka mają wpływ na stan całej planety. Wskazujemy na możliwe kierunki zmian we współczesnych miastach - rozwój transportu zbiorowego, pieszego i rowerowego, ekspansję energooszczędnych technologii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miejskiej energetyce. Opisujemy, w jaki sposób kapitał społeczny i kapitał kreatywny oraz polityka równości płci przyczyniają się do rozwoju miasta. Omawiamy globalne sieci współpracy miast i alterglobalny ruch społeczny.

Mamy świadomość, że miasta, w których żyjemy są lokalne, a wioska – globalna. Dlatego wizją, jaka przyświeca naszej publikacji, jest myślenie i działanie na obu tych poziomach: lokalnym i globalnym. I to jest nasza polityczna perspektywa.

Zapraszamy do dyskusji o zielonym mieście.

Beata Maciejewska, Dariusz Szwed

Wydawcą „Zielonego Miasta Nowej Generacji” jest Bałtycka Sieć Europejskiej Partii Zielonych (do sieci należy partia Zieloni 2004) we współpracy z Parlamentem Europejskim.Zobacz relacje:[wersja polska]

Download publication in pdf here (pdf 1 MB)

The green city of the new generation is a kind of urban green manifesto.
On the following pages we demonstrate that cities should be „made to order” for their citizens. They should be vibrant with life, create the right conditions for work, rest and leisure, provide a democratic and open public space, ensure equal opportunities for both sexes, eliminate social disparity and remove architectural barriers. But that is not enough. Modern cities have a far greater influence than the physical area which they cover. Therefore
the political agenda of a green city of the new generation cannot be limited to the streets and neighbourhoods: it must also reach out far beyond the city’s boundaries. It must consider the effect that our lifestyles are having on the development opportunities of people living in the global South, include the welfare of future generations in political visions and programmes and consider the rights and needs of the diverse animal and plant world surrounding us.

Green politics has never limited itself to the „here and now”. That is why we point out, for example, that wheelchair ramps can improve the quality of life for tens and even hundreds of thousands of people in our city, but also that the rate at which we are using up natural resources could mean that there may not be enough of these resources for our children and grandchildren to use. When writing about sustainable urban development, we consider culture and the economy, fresh air and clean water, and the fact that every piece of litter discarded
and every needlessly lit light bulb affects the rest of the planet. We show the possibility of bringing about change in modern cities – the development of public, pedestrian and cycle transport, the expansion of energy efficient technologies and the increasing share of renewable sources of energy in the city’s energy supply. We describe how social and creative capital and gender equality policy support city development. We discuss the global networks of cities cooperating with one another and the alter-globalist social movement.

We are aware that the cities in which we live are local, and the village – global. That is why the vision emerging in our publication concerns thinking and acting on both these levels: the local and the global. That is our political perspective.

We invite you to a discussion on the green city.

Beata Maciejewska, Dariusz Szwed

The green city of the new generation was published by the Baltic Network of the European Green Party with the contribution of the European Parliament.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Siedziba biura krajowego Partii Zieloni:
ul. Marszałkowska 1 lok. 160
00-624 Warszawa
e-mail: biuro@zieloni2004.pl

www.partiazielonych.pl | www.zieloni2004.pl
15,510,112 Unikalnych wizyt